تعرفه تبلیغاتی

مجموعه تبلیغات صفحه اصلی تبلیغات صفحه اصلی اسلایدشو تبلیغات صفحه اصلی ستونی تبلیغات صفحه داخلی نیازمند نظر ثبت نیازمندی فوری جهش
خدمات بانکی ، بیمه ای و سرمایه گذاری
15 روز
60,000 تومان
30 روز
100,000 تومان
45 روز
140,000 تومان
60 روز
180,000 تومان
15 روز
359,400 تومان
30 روز
599,000 تومان
45 روز
838,600 تومان
60 روز
1,078,200 تومان
15 روز
179,400 تومان
30 روز
299,000 تومان
45 روز
418,600 تومان
60 روز
538,200 تومان
15 روز
3,000 تومان
30 روز
5,000 تومان
45 روز
7,000 تومان
60 روز
9,000 تومان
رایگان رایگان 6,000 تومان 1,000 تومان
ABDANG EXPO
15 روز
60,000 تومان
30 روز
100,000 تومان
45 روز
140,000 تومان
60 روز
180,000 تومان
15 روز
359,400 تومان
30 روز
599,000 تومان
45 روز
838,600 تومان
60 روز
1,078,200 تومان
15 روز
179,400 تومان
30 روز
299,000 تومان
45 روز
418,600 تومان
60 روز
538,200 تومان
15 روز
3,000 تومان
30 روز
5,000 تومان
45 روز
7,000 تومان
60 روز
9,000 تومان
رایگان رایگان 6,000 تومان 1,000 تومان
املاک صنعتی
15 روز
60,000 تومان
30 روز
100,000 تومان
45 روز
140,000 تومان
60 روز
180,000 تومان
15 روز
359,400 تومان
30 روز
599,000 تومان
45 روز
838,600 تومان
60 روز
1,078,200 تومان
15 روز
179,400 تومان
30 روز
299,000 تومان
45 روز
418,600 تومان
60 روز
538,200 تومان
15 روز
600 تومان
30 روز
1,000 تومان
45 روز
1,400 تومان
60 روز
1,800 تومان
رایگان رایگان 3,000 تومان 1,000 تومان
خدمات بازرگانی
15 روز
60,000 تومان
30 روز
100,000 تومان
45 روز
140,000 تومان
60 روز
180,000 تومان
15 روز
359,400 تومان
30 روز
599,000 تومان
45 روز
838,600 تومان
60 روز
1,078,200 تومان
15 روز
179,400 تومان
30 روز
299,000 تومان
45 روز
418,600 تومان
60 روز
538,200 تومان
15 روز
720 تومان
30 روز
1,200 تومان
45 روز
1,680 تومان
60 روز
2,160 تومان
رایگان رایگان 2,000 تومان 1,000 تومان
ماشین های صنعتی
15 روز
60,000 تومان
30 روز
100,000 تومان
45 روز
140,000 تومان
60 روز
180,000 تومان
15 روز
359,400 تومان
30 روز
599,000 تومان
45 روز
838,600 تومان
60 روز
1,078,200 تومان
15 روز
179,400 تومان
30 روز
299,000 تومان
45 روز
418,600 تومان
60 روز
538,200 تومان
15 روز
600 تومان
30 روز
1,000 تومان
45 روز
1,400 تومان
60 روز
1,800 تومان
رایگان رایگان 1,500 تومان 1,000 تومان
ابزار و قطعه
15 روز
60,000 تومان
30 روز
100,000 تومان
45 روز
140,000 تومان
60 روز
180,000 تومان
15 روز
359,400 تومان
30 روز
599,000 تومان
45 روز
838,600 تومان
60 روز
1,078,200 تومان
15 روز
179,400 تومان
30 روز
299,000 تومان
45 روز
418,600 تومان
60 روز
538,200 تومان
15 روز
600 تومان
30 روز
1,000 تومان
45 روز
1,400 تومان
60 روز
1,800 تومان
رایگان رایگان 1,500 تومان 1,000 تومان
مواد و لوازم مصرفی صنعت
15 روز
60,000 تومان
30 روز
100,000 تومان
45 روز
140,000 تومان
60 روز
180,000 تومان
15 روز
359,400 تومان
30 روز
599,000 تومان
45 روز
838,600 تومان
60 روز
1,078,200 تومان
15 روز
179,400 تومان
30 روز
299,000 تومان
45 روز
418,600 تومان
60 روز
538,200 تومان
15 روز
600 تومان
30 روز
1,000 تومان
45 روز
1,400 تومان
60 روز
1,800 تومان
رایگان رایگان 1,500 تومان 1,000 تومان
خط تولید
15 روز
60,000 تومان
30 روز
100,000 تومان
45 روز
140,000 تومان
60 روز
180,000 تومان
15 روز
359,400 تومان
30 روز
599,000 تومان
45 روز
838,600 تومان
60 روز
1,078,200 تومان
15 روز
179,400 تومان
30 روز
299,000 تومان
45 روز
418,600 تومان
60 روز
538,200 تومان
15 روز
420 تومان
30 روز
700 تومان
45 روز
980 تومان
60 روز
1,260 تومان
رایگان رایگان 1,200 تومان 1,000 تومان
واحدهای تولیدی
15 روز
6,000 تومان
30 روز
10,000 تومان
45 روز
14,000 تومان
60 روز
18,000 تومان
15 روز
35,400 تومان
30 روز
59,000 تومان
45 روز
82,600 تومان
60 روز
106,200 تومان
15 روز
17,400 تومان
30 روز
29,000 تومان
45 روز
40,600 تومان
60 روز
52,200 تومان
15 روز
600 تومان
30 روز
1,000 تومان
45 روز
1,400 تومان
60 روز
1,800 تومان
رایگان رایگان 2,000 تومان 1,000 تومان
امور حقوقی ، ثبتی ، مشاوره و حسابداری
15 روز
60,000 تومان
30 روز
100,000 تومان
45 روز
140,000 تومان
60 روز
180,000 تومان
15 روز
359,400 تومان
30 روز
599,000 تومان
45 روز
838,600 تومان
60 روز
1,078,200 تومان
15 روز
179,400 تومان
30 روز
299,000 تومان
45 روز
418,600 تومان
60 روز
538,200 تومان
15 روز
1,200 تومان
30 روز
2,000 تومان
45 روز
2,800 تومان
60 روز
3,600 تومان
رایگان رایگان 3,000 تومان 1,000 تومان
تبلیغ خدمات و امور اجرایی
15 روز
60,000 تومان
30 روز
100,000 تومان
45 روز
140,000 تومان
60 روز
180,000 تومان
15 روز
359,400 تومان
30 روز
599,000 تومان
45 روز
838,600 تومان
60 روز
1,078,200 تومان
15 روز
179,400 تومان
30 روز
299,000 تومان
45 روز
418,600 تومان
60 روز
538,200 تومان
15 روز
2,400 تومان
30 روز
4,000 تومان
45 روز
5,600 تومان
60 روز
7,200 تومان
رایگان رایگان 5,000 تومان 1,000 تومان
حمل و نقل و جابجایی
15 روز
60,000 تومان
30 روز
100,000 تومان
45 روز
140,000 تومان
60 روز
180,000 تومان
15 روز
359,400 تومان
30 روز
599,000 تومان
45 روز
838,600 تومان
60 روز
1,078,200 تومان
15 روز
179,400 تومان
30 روز
299,000 تومان
45 روز
418,600 تومان
60 روز
538,200 تومان
15 روز
600 تومان
30 روز
1,000 تومان
45 روز
1,400 تومان
60 روز
1,800 تومان
رایگان رایگان 1,200 تومان 1,000 تومان
ضایعات
15 روز
60,000 تومان
30 روز
100,000 تومان
45 روز
140,000 تومان
60 روز
180,000 تومان
15 روز
359,400 تومان
30 روز
599,000 تومان
45 روز
838,600 تومان
60 روز
1,078,200 تومان
15 روز
179,400 تومان
30 روز
299,000 تومان
45 روز
418,600 تومان
60 روز
538,200 تومان
15 روز
600 تومان
30 روز
1,000 تومان
45 روز
1,400 تومان
60 روز
1,800 تومان
رایگان رایگان 1,300 تومان 1,000 تومان
استخدام
15 روز
60,000 تومان
30 روز
100,000 تومان
45 روز
140,000 تومان
60 روز
180,000 تومان
15 روز
359,400 تومان
30 روز
599,000 تومان
45 روز
838,600 تومان
60 روز
1,078,200 تومان
15 روز
179,400 تومان
30 روز
299,000 تومان
45 روز
418,600 تومان
60 روز
538,200 تومان
15 روز
1,200 تومان
30 روز
2,000 تومان
45 روز
2,800 تومان
60 روز
3,600 تومان
رایگان رایگان 3,000 تومان 1,000 تومان